วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 ก.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์จักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 009-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย)
1 ก.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน
23 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกและตู้เหล็กบานเลื่อนผสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายห้ามลงเล่นน้ำในสระเด็ดขาดพื้นที่สีแดง 3ภาษา ไทย อังกฤษ เมียรม่าร์ โครงเหล็กขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมเสาสูง 3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest