วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแก้ไขปัญหาชักโครกกดไม่ลง ระบายน้ำไม่ได้ ห้องน้ำอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามจำนวน 3 ห้อง และห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาแก้ไขปัญหาชักโครกกดไม่ลง ระบายน้ำไม่ได้ ห้องน้ำอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามจำนวน 3 ห้อง และห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรรามาสุนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิลติดโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest