วันที่ หมวดหมู่ รายการ
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 พ.ย. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายทับอวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายแลตะวัน (ช่วงสุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะพยาม
6 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอ่าวเล็ก หมู่ที่ 2
29 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง เช่าถังดับเพลิงชนิดสารระเหยฮาโรตรอน และถังแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างอัดถังแก๊สและถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับประกอบการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง เช่าผ้าคลุมเก้าอี้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest