วันที่ หมวดหมู่ รายการ
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม จำนวน 3 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม ? ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถขนส่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถขนส่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปรอทสำหรับวัดไข้ชนิดแก้วและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับผู้กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานแพทย์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานแพทย์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยและด่านคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดหญ้า ม. 1 ตำบลเกาะพยาม จำนวน 14 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดหญ้า ม. 1 เกาะพยาม จำนวน 13 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้า ม. 1 เกาะพยาม จำนวน 13 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดท่าเทียบเรือเกาะพยาม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำอาหารโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลเกาะพยามจัดตั้งศูนย์พักคอยและด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest