ชื่อ
: ว่าที่ร้อยตรีหญิงศมนกนก แจ่มน้อย
ตำแหน่ง
: ปลัด อบต.เกาะพยาม
โทรศัพท์
: 06-2582-8545