บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม

        ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้ ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

  • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
  • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
  • การสาธารณูปการ 
  • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  • การจัดการศึกษา 
  • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  • การส่งเสริมกีฬา 
  • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
  • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  • การควบคุมการลี้ยงสัตว์ 
  • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ 
  • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • การผังเมือง 
  • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  • การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  • การควบคุมอาคาร 
  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
  • ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

  • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 

ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

  • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
  • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  • การท่องเที่ยว 
  • การผังเมือง

Share on Line
Share on Pinterest