การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ โครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ บุคลากร => เลือกเมนูย่อยชื่อ คณะผู้บริหาร(แสดงผลตามลิงก์ 2) และหัวหน้าส่วนราชการ(แสดงผลตามลิงก์3)
O3 อำนาจหน้าที่
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์  => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ ภารกิจ อำนาจหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่น => เลือกเมนูย่อยชื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น จะแสดงรายการชื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แสดงตารมลิงก์ 3
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 อยู่มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ , จุดที่ 2 อยู่ในหัวข้อ บริการประชาชน เลือกเมนูย่อยชื่อ ติดต่อ/แผนที่ 
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => แล้วเลือกเมนูย่อยชื่อ กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ(แสดงตามลิงก์ 2)

จุดที่ 2 ชื่อเมนูกิจกรรม/ผลงาน (แสดงตามลิงก์ 3)

จุดที่ 3 ชื่อเมนูจดหมายข่าว (แสดงตามลิงก์ 4)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยในเมนูบริการประชาชน (แสดงผลตามลิงก์2)

จุดที่ 2 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาใต้ภาพปลัด

O9 Social Network

 

คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น => เลือกเมนูย่อยชื่อชื่อแผนการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(แสดงผลตามลิงก์ 3)

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์ 3)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน(แสดงตามลิงก์ 2)
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ บริการประชาชน => เลือกเมนูย่อยชื่อ คู่มือและมาตรฐานการให้บริการน (แสดงตามลิงก์ 2)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ => เลือกรายการชื่อ...........(แสดงผลตามลิงก์ 3) 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (แสดงผลตามลิงก์ 3)

O17 E-Service
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ บริการประชาชน => เลือกเมนูย่อยชื่อ บริการออนไลน์ (E-Service) (แสดงผลตามลิงก์2)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อบัญญัติ/คำสั่ง => เลือกเมนูย่อย ชื่อ ข้อบัญญัติงบประมาณ => เลือกรายการชื่อ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (แสดงผลตามลิงก์3)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานข้อมูลทางการเงิน => เลือกรายการชื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์4)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น => เลือกเมนูย่อยชื่อชื่อ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง => เลือกรายการชื่อ ............. (แสดงผลตามลิงก์ 3)

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (แสดงผลตามลิงก์2)
2 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (แสดงผลตามลิงก์3)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลการจัดซื้อจ้าง => เลือกเมนูย่อยชื่อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลการจัดซื้อจ้าง => เลือกเมนูย่อยชื่อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล => เลือกรายการชื่อ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (แสดงผลตามลิงก์ 3)
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล => เลือกรายการชื่อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แสดงผลตามลิงก์ 3)

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล => เลือกรายการชื่อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลา (แสดงผลตามลิงก์ 3)

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล => เลือกรายการชื่อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (แสดงผลตามลิงก์ 3)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาล่างเว็บไซต์เจอแบนเนอร์ชื่อ ร้องเรียนทุจริต หรือ เลือกหัวข้อชื่อ บริการประชาชน => เลือกเมนูย่อยชื่อ ร้องเรียนทุจริต

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>  เลือกเมนุย่อยชื่อ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ => เลือกรายการชื่อ ...... (แสดงผลตามลิงก์3)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมากลางเว็บไซต์ เลือกเมนูกิจกรรมและผลงาน => เลือกกิจกรรมชื่อ .... (แสดงผลตามลิงก์ 3)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกของเว็บไซต์ เลื่อนลงมาใต้ภาพท่านนายก เลือกเมนูชื่อ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมากลางเว็บไซต์ เลือกเมนูกิจกรรมและผลงาน => เลือกกิจกรรมชื่อ .... (แสดงผลตามลิงก์ 3)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมากลางเว็บไซต์ เลือกเมนูกิจกรรมและผลงาน => เลือกกิจกรรมชื่อ .... (แสดงผลตามลิงก์ 3) 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น => เลือกเมนูย่อยชื่อชื่อแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ => เลือกรายการชื่อ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564(แสดงผลตามลิงก์ 3)

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ ข้อมูลพื้นฐาน => เลือกเมนูย่อยชื่อ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล => เลือกรายการชื่อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (แสดงผลตามลิงก์ 3)
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ => เลือกหัวข้อชื่อ การดำเนินงาน =>เลือกเมนูย่อยชื่อ รายงานผลการดำเนินงาน => เลือกรายการชื่อ .............(แสดงผลตามลิงก์3)
 

Share on Line
Share on Pinterest