วิสัยทัศน์

             " เกาะพยาม เกาะช้าง อากาศดี ปลอดภัย ไร้มลพิษ "

พันธกิจ 

          1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของอาเซียน

          2.เสริมสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยรายได้ชุมชน

          3.สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4.ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์แก่ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

          5.เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน

 

Share on Line
Share on Pinterest