องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมกับนป.สอ.รฝ.451 เกาะช้าง ฝ่ายปกครอง รพ.สต.เกาะช้าง อสม. ประชาชนจิตอาสา ตั้งจุดคัดกรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมกับนป.สอ.รฝ.451 เกาะช้าง ฝ่ายปกครอง รพ.สต.เกาะช้าง อสม. ประชาชนจิตอาสา ตั้งจุดคัดกรอง

 

วันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา08.30 น.เป็นต้นไป

       องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ร่วมกับนป.สอ.รฝ.451 เกาะช้าง ฝ่ายปกครอง รพ.สต.เกาะช้าง อสม. ประชาชนจิตอาสา ตั้งจุดคัดกรอง และแนะนำการปฏิบัติ นักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง เข้า-ออก เกาะช้าง ม.2 ต.เกาะพยาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการของจังหวัดระนอง ผลการปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest