กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

            องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จำนวนหน้ากากอนามัยที่ได้ 150 ชิ้น

 

Share on Line
Share on Pinterest