กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง หมู่ที่2

กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง หมู่ที่2


วันที่ 10 มกราคม 2563

      เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม มอบหมายให้ นายสิริพงค์ นาคกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง หมู่ที่2 การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Share on Line
Share on Pinterest