โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการตรวจสุขภาพ (หมู่ที่ 1)

โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการตรวจสุขภาพ (หมู่ที่ 1)

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 

           องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบริการสุภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1  บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง

 

Share on Line
Share on Pinterest