ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัยหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

Share on Line
Share on Pinterest