ข่าวประชาสัมพันธ์ การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

Share on Line
Share on Pinterest