สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact) จากข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest