42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-10)-พ.ศ.-2558

Share on Line
Share on Pinterest